MEDIÁCIA

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Ide o alternatívny spôsob riešenia sporov.

Sporiace sa strany komunikujú prostredníctvom sprostredkovateľa, mediátora, ktorý ako tretia nestranná osoba, pomáha obom stranám uvedomiť si svoje záujmy a pozície a na základe ich záujmov vyjednať dohodu výhodnú pre obe strany.

Základné princípy mediácie:

 • princíp dobrovoľnosti,
 • princíp dôvernosti,
 • princíp neutrality, nezávislosti a nestrannosti mediátora,
 • princíp orientácie do budúcnosti,
 • princíp pochopenia odlišností,
 • princíp prevzatia zodpovednosti,
 • princíp slobody rozhodovania a v rozhodovaní,
 • princíp ukončenia sporu vo forme „win – win“ (víťaz – víťaz).

Mediátor  podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie Dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1. Mediátor  je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou.

Oblasti mediácie

Mediáciu možno využiť pri riešení sporov, ktoré vznikajú z:

 • občianskoprávnych vzťahov,
 • rodinnoprávnych vzťahov,
 • obchodných záväzkových vzťahov,
 • pracovnoprávnych vzťahov.

Mediácia môže skončiť:

 • dohodou (cieľ mediátora ako aj zúčastnených osôb),
 • čiastková dohoda (niektoré body zostávajú naďalej neriešené – môže sa naplánovať ďalšie stretnutie),
 • žiadna dohoda (stranám sa ani za pomoci mediátora nepodarilo vyriešiť spor dosiahnutím dohody) – zostávajú iné zákonné možnosti riešenia sporu (súd, rozhodcovské konanie).

Dohoda o mediácii, ktorá je výsledkom mediačného procesu, je právny dokument v písomnej forme, ktorý sa stáva podpisom osôb zúčastnených na mediácii právne záväzným. Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie. Toto podanie návrhu môže sprostredkovať i mediátor.