KOUČING

Poskytujem externý profesionálny koučing pre organizácie alebo jednotlivcov. Sprevádzam a podporujem ľudí, ktorí majú záujem o rozvíjanie osobného potenciálu. Pri práci využívam koučovací prístup, založený na rovnocennom partnerskom vzťahu medzi koučom a koučovanou osobou. Synergia medzi koučom a klientom je založená na vzájomnej dôvere a pochopení.

Kde najradšej koučujem?  v prírode! alebo v dohodnutých priestoroch. Stretnutie si však môžme dohodnúť aj na Vašom pracovisku, v organizácii – všetko záleží od vzájomnej dohody a času…

Ako Váš kouč Vás budem sprevádzať na ceste k dosiahnutiu Vašich cieľov. Dokážem Vám pomôcť odkryť skrytý potenciál a silu, ktorá je vo Vás!  

Čo je koučing

Odbor, v ktorom bol v poslednej dobe zaznamenaný prudký vzostup záujmu, zároveň populárny, nový druh profesie. Koučingom môžeme označiť:

 • proces, v ktorom prebieha cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka,
 • nástroj na dosiahnutie určitého cieľa prostredníctvom odstraňovania bariér, využívaním potenciálu človeka,
 • v oblasti rozvoja manažmentu a pracovníkov organizácií umožňuje maximalizovať ich výkon,
 • vzťah medzi dvoma rovnocennými partnermi – koučom a koučovaným, založený na vzájomnej dôvere, otvorenosti a úprimnosti,
 • pri riešení osobných, či pracovných problémov sa zameriava na budúcnosť.

Čo nie je koučing

Konzultácia, terapia, mentoring, tréning, ani školenie.

Dôležité je uvedomiť si, že kouč nehodnotí koučovanú osobu (klienta), ani mu neradí. Dovoľuje mu tak lepšie sa otvoriť a nájsť v sebe potrebný zdroj – potenciál, ktorý bude rozvíjať a využívať k dosiahnutiu svojich cieľov, hodnôt alebo pracovných výkonov. Prostredníctvom špeciálnych metód a techník mu bude sprevádzajúcou osobou, ktorá mu dopomôže k transformácii v akejkoľvek sfére jeho života. Pomocou koučovacích otázok podnecuje jeho premýšľanie a dopomôže mu jasnejšie si uvedomiť súvislosti a zdokonaľovať sa v oblasti osobnostného rozvoja. Využíva vnútornú motiváciu človeka.

Kouč neradí – kouč motivuje! Dnes sa stáva koučing dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov, nakoľko cieľom organizácií je zvyšovať výkon svojich pracovníkov.

Podľa International Coach Federation „Profesionálni koučovia vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Koučovia pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život.“

Raport – nadviazanie vzťahu medzi koučom a klientom. Vytvára sa prvým kontaktom medzi koučom a koučovanou osobou. Mali by si vzájomne „sadnúť“, resp. zladiť sa. Dohodnú sa navzájom na čom budú pracovať, akej oblasti sa budú venovať. Stanovia si cieľ (príp. hlavný cieľ a čiastkové ciele) a nachádzajú cesty k ich riešeniu. Kouč môže navrhnúť program, z ktorého budú tvorené ďalšie stretnutia, frekvenciu vzájomnej spolupráce a vypracuje zmluvu pre klienta (zadávateľa).

Aké benefity môžete získať?

 • Zvýšenie pracovného výkonu a produktivity,
 • Vyriešenie problémov alebo konfliktov, príp. predchádzanie ich vzniku,
 • Zvýšenie sebauvedomenia a uvedomenia si druhých,
 • Zvýšená schopnosť robiť efektívne rozhodnutia,
 • Vytvorenie nových uhlov pohľadu,
 • Zachytenie aha-momentov,
 • Nadobudnutie väčšieho prísunu energie a inšpirácie,
 • Sebapoznanie, pochopenie svojej identity a toho, kam smerujem,
 • Pochopenie súvislosti a zmyslu života,
 • a iné…

Life coaching – životný, osobný koučing:

 • vzťahový koučing,
 • koučing životného štýlu,
 • zdravotný koučing,
 • koučing zmyslu života,
 • koučing pri dôležitých životných zmenách (odchod do dôchodku, návrat do zamestnania po materskej dovolenke, pri prepustení zo zamestnania),

Business coaching

 • kariérový koučing

Work/life balance

 • vytvorenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom,
 • zvýšenie pracovnej a osobnej spokojnosti,
 • zmena myslenia a vnímania, zmena postojov…