Čo mi prináša osobnostný rozvoj

Potreba sebapoznávania a sebarozvoja sa stávala čoraz silnejšou najmä v prelomových obdobiach môjho života. Zmena životného, či pracovného prostredia si vyžaduje okrem prispôsobenia sa človeka novým podmienkam zároveň prácu na sebe samom, a to uvedomením si situácie, v ktorej sa nachádzame a cieľa kam smerujeme, resp. čo ešte chceme dosiahnuť. Je to veľká výzva a hnací motor, resp. vnútorná motivácia niečo vo svojom živote zmeniť a dosiahnuť, ktorá ma neopúšťa doposiaľ. Veď celý život sa niečo nové učíme a rozvíjame…

Takmer 13 rokov sa zaoberám osobnostným rozvojom. Po niekoľkoročnej snahe rozvíjať a vzdelávať sa v tejto oblasti ovplyvnilo moje nové pohľady na život, myslenie a vnímanie a spôsobilo dôležitú osobnú transformáciu absolvovanie kurzu Silva mind control 101, 404 (r. 2010, 2011). Pochopenie sily nášho vedomia a podvedomia a pozorovanie toho, čo človek svojou mysľou vôbec dokáže, bol úžasný medzník v mojom živote. Začala som vnímať veci okolo seba z akejsi inej dimenzie…

K ďalším kurzom a vzdelávacím tréningom, ktoré som absolvovala a boli pre mňa veľkým prínosom patria:

  • Efektívna komunikácia manažéra – Inštitút vzdelávania, spol. s.r.o. (2001)
  • Interný audítor systému manažérstva kvality ISO/IWA 1:2001 – Inžiniering a konzulting, Ing. Ján Kováč (2005)
  • EFT-Emotional Freedom Techniques – Zlatica Mokráňová (2013)
  • Etikoterapia – cesta ku zdraviu – REMAS Piešťany (2013)
  • REIKI 1. – Reiki Association International (Ing. K. Hledíková 2014)
  • Kurz s metódou RUŠ 1 – Karel Nejedlý (2014)
  • Profesionálny externý kouč akreditovaný ICF a MŠ ČR, Koučink centrum, s.r.o. Praha (2014)
  • Akreditovaný kurz mediácie - JUDr. Škondejová Mária (2014)
  • členka SAKo (Slovenskej asociácie koučov) - od r. 2015
  • Seminár “Základy naratívnej terapie a naratívneho koučingu” – PhDr. Vratislav Strnad (2016)

Počas štúdia na VŠ na Trnavskej univerzite v Trnave…

(študijný program Riadenie a organizácia SS, ukončený v r. 2013)  Zo všetkých predmetov ma najviac zaujala vývinová psychológia a psychológia osobnosti. Tieto poznatky som si ďalej rozvíjala štúdiom odbornej literatúry. V diplomovej práci som sa zaoberala témou „Význam komunikačných schopností pre spoluprácu a rozvoj medziľudských vzťahov“. Osvojením si a pochopením komunikačných a organizačných teórii, teórii konfliktov a teórii medziľudských vzťahov som ihneď začala hľadať súvislosti a teórie si premietať do praxe každodenného života.

Technika emočnej slobody EFT-Emotional Freedom Techniques a metóda RUŠ 1 mi pomohli v najťažšom období môjho života, a to – prijať akúkoľvek situáciu v živote človeka, akceptovať ju a kráčať ďalej…

Neutíchajúca túžba človeka rozvíjať sa vedomostne, duchovne ma priviedla k etikoterapii – ceste ku zdraviu, ktorá sa zaoberá duchovnými príčinami chorôb. Absolvovaním kurzu REIKI 1. som začala vnímať viac duchovné otázky života.

V mojom okolí sa začalo objavovať čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú zmysel svojho života. V súvislosti s tým som pozornosť nasmerovala k štúdiu diela Viktora Emanuela Frankla, ktorý zaviedol logoterapiu. Logoterapia zdôrazňuje, že príčinou patológie je strata zmyslu vlastného života a naopak, že liečivo pôsobí jeho nájdenie. Jej cieľom je pomôcť človeku nájsť hodnoty obsahujúce duchovnú kvalitu. Hodnotová orientácia však nemá slúžiť iba na individuálny prospech, človek by sa mal sústrediť na niečo, čo presahuje jeho život. Jej zámerom je pomôcť klientovi vedome prijať zodpovednosť sám za seba a za svoje rozhodnutia.

Pokiaľ chceme vziať svoj život do vlastných rúk, môžeme si pozvať na pomoc profesionálneho kouča. Koučing ma oslovil najmä pre jeho rýchlo dosiahnuteľné a viditeľné výsledky. Jedným z dôležitých predpokladov na ceste k osobnostnému rozvoju koučovaného je jeho pozitívny prístup a snaha pracovať na sebe… Okrem možnosti prehĺbenia si schopnosti učiť sa, dokáže si zlepšiť svoj výkon alebo celkovú kvalitu života.